На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. септембра 2023. године, размотрио захтеве достављене у августу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање и здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника,

 

ОпОр Кикинда КВ: 37.000

ОпОр Нови Сад ПИ: 25.000

ОпОр Земун  ЋС: 25.000

ОпОр Ниш ВЉ: 25.000

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 30.000

ОпОр Крагујевац ЖМ: 25.000

ОпОр Јагодина СД: 20.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. септембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. септембра до 30.септембра 2023. године, биће решавани почетком октобра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 31. јула 2023. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зајечар ДМ: 37.000,00 – по члану  16.269,53  динара;

ОпОр Зајечар ЧД: 35.000,00 – по члану  17.950,41  динара;

ОпОр Прокупље ТВ: 39.000,00 – по члану  6.526,33  динара;

ОпОр Прокупље РР: 33.000,00 – по члану  17.709,12  динара;

ОпОр Земун ТМ: 35.000,00 – по члану  15.718,95  динара;

 

Ha основу захтева Удружења војних пензионера Србије из јануара ове године, у коме је захтевано да се за лица која немају стан, бесповратни кредит преко Фонда за СОВО у висини од 20.000 евра, повећа на 30. 000 евра (због повећања цене квадрата) увећан је износ на 30.000 евра у динарској противвредности.

У Службеном војном листу број 26 од 20. јула 2023. године у члану 7. Правилника о изменама и допунама Правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана наведено је да се број ,,20.000“, замењује са ,,30.000“. Измена ступа на снагу осмог дана од објављивања у ,,Службеном војном листу“.

Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010) доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.300 војних пензионера. У последње време велики број корисника војних пензија изразило је незадовољство у односу на висину новчаних средстава, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла износ већи од 1.500 евра пo квадратном метру. У Београду се за тај износ није могло купити ни 20 квадратних метара стамбеног простора.

С обзиром на то да се у последње две године подела станова преко стамбеног органа МО, своди на неколико десетина, војни пензионери који у просеку чекају на етан више од 25 година и да су старосне доби изнад 75 година све више су заинтересовани да своје стамбено питање реше доделом бесповратног кредита. На тај начин одричу се станова већих структура који им пo правилнику припадају, и чињенице да врло мали број може да реши стамбено питање доделом станова које реализује Влада PC за припаднике снага безбедности (тзв. јефтини станови), имајући у виду да банке не одобравају стамбене кредите лицима старијим од 70 година.

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 30. јуна  2023. године, размотрио захтеве достављене у јуну 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Зрењанин МЈ: 43.000,00 – по члану  17.121,70  динара;

ОпОр Нови Сад СС: 30.000,00 – по члану  22.173,00  динара;

ОпОр Нови Београд ЛВ: 43.000,00 – по члану  19.579,00  динара;

ОпОр Ниш МБ: 35.000,00 – по члану  17.053,12  динара;

ОпОр Вождовац БН: 35.000,00 – по члану  18.702,64  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јуна  2023. године, размотрио захтеве достављене у мају 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Звездара БГ: 42.000,00 – по члану  8.787,25  динара;

ОпОр Палилула РР: 45.000,00 – по члану  11081,61  динара;

ОпОр Зајечар ТМ: 35.000,00 – по члану  18.101,19  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5.маја 2023. године, размотрио захтеве достављене у априлу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези с ачланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Смедерево РД:35.000,00 – по члану 11.958,98 динара;

ОпОр Бела Црква СБ:33.000,00 – по члану  17.886,79 динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. априла  2023. године, размотрио захтеве достављене у марту 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Панчево СД: 35.000,00 – по члану  13.487,17 динара;

ОпОр Нови Сад ВД: 33.000,00 – по члану  21.499,41 динара;

 

Из Управе Центра војномедицинских установа Београд добили смо званичну информацију да ће у тој војноздравственој установи почев од 3. априла војни пензионери моћи да обаве прегледе потребне за продужење возачке дозволе.

 

 

Министарство одбране објавило је јавни оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, које доносимо у целости.

Ha основу члана 22. став 6. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21-у даљем тексту: Правилник) објављује се оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

  1. Предмет расподеле су 15 расположивих неуређених стана, no местима и структури према следећем:
  2. У Београду три једнособна и пет двособних станова. У Књажевцу (гарнизон Зајечар) једна гарсоњера. У Крагујевцу (гарнизон Крагујевац) један двособан. У Лесковцу (гарнизон Лесковац) једна гарсоњера. У Сомбору један трособан. У Српском Итебеју (гарнизон Зрењанин) један двособан. У Сурдулици (гарнизон Врање) једна гарсоњера. У Трстенику (гарнизон Крушевац) један једнособан.

Неуређен стан je стан у којем нису изведени радови инвестиционог и текућег одржавања према пропису којим се уређује начин коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда. Неуређени стан се предаје закупцу у виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без могућности на умањење износа закупнине no истом основу. Лице коме се стан додели не може стећи право својине no основу уложених средстава у инвестиционо одржавање неуређеног стана.

Из Управе за традицију, стандард и ветеране добили смо обавештење о могућностима доделе становау закуп на неодређено време са пресеком од 18. априла 2023. године следеће садрине:

Сагласно одредби члана 36. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21, у даљем тексту Правилник), Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, до 09.03.2023. године, доставила je Управи за традицију, стандард и ветеране, пријаве и преглед за расподелу 16 станова у закуп на неодређено време у гарнизонима, односно местима, наведеним у Прегледу пријављених станова за расподелу (Прилог).

Право на доделу станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп, сагласно одредбама члана 2. Правилника.

У смислу члана 18. Правилника, лицу из члана 2. може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада no одредбама члана 17. овог правилника, ако о томе да писану изјаву.

У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. став 2. и 3. даје се стан у закуп у било којем месту на територији Републике Србије ако о томе да писану изјаву.