Информацији која се налази на сајту од јуче додајемо и преглед пријављених станова за расподелу.

У Бачкој Тополи се нуди једна гарсоњера.

У Београду за расподелу су два једнособна, један једноипособни ,два двособна и један двоипособни.

Укупно у Крушевцу је пет станова за поделу: један једнособан, један једноипособан, два двособна  и један трособни.

У Новом Саду ће бити додељен један двособни, један двоипособни, четири трособна, два троипособна и један четворособни.

Панчево нуди 14 двособних и 38 трособних станова.

У Суботици/Бачка Топола на располагању је једна гарсоњера, а у Ужицу - Краљево пријављен је за поделу један четворособан стан.

Удружењу војних пензионера Србије Управа за традицију, стандард и ветеране доставила је акт следеће садржине:

Сагласно одредби члана 29. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", број 14/2014, 31/2015 и 9/2017, у даљем тексту Правилник), Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, до 25.04.2019. године, доставила је Управи за традицију, стандард и ветеране, пријаве и преглед за расподелу 75 станова у закуп на неодређено време у гарнизонима, односно местима, наведеним у Прегледу пријављених станова за расподелу (Прилог).

Право на доделу станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп, сагласно одредбама члана 2. Правилника.

У смислу члана 18. Правилника, лицу из члана 2. може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одредбама члана 17. овог правилника, ако се са тим писмено сагласи.

У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. став 2. и 3. даје се стан у закуп у било којем месту на територији Републике Србије ако се са тим писмено сагласи.

Корисници војних пензија чија месечна пензија износи до 26.324,00 динара могу конкурисати за бесплатну рехабилитацију у трајању од 10 дана, у једној од бања на територији Србије.

Трошкове рехабилитације сноси Фонд ПИО (смештај у бањи, пун пансион, трошкове превоза до бање и назад). Конкурс траје до 21. 5 2019. године. Захтеви се подносе општинским организацијама корисника пензија.

Пензионери са ниским примањима (до 26.324,00) имају право да током целе године подносе захтеве за солидарну помоћ у храни, лековима, медицинском материјалу, огреву и средствима за хигијену.

У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обаверштавамо да је донет Јавни оглас којим се позивају сва заинтересњована лица која имају право на стамбено обезбеђење у МО ки ВС да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу и Краљеву, који је објављен на Интернет страници Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, на адреси: http://www.utsv.sljr.mo и на интернет страници Министарства одбране, на адреси: http://www.mod.gov.rs, под насловом ,,Јавни оглас за Крагујевац и Краљево.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. маја 2019. године, размотрио захтеве достављене у априлу2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

На редовној годишњој Скупштини седмог сазива УВПС усвојена је измена Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи којом се проширује број оних који стичу право на ту помоћ.

У члану 8. став 2. се мења и гласи: „Кориснику из члана 4. овог правилника социјална и хуманитарна помоћ се може дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства, које је дужан да издржава по закону, не прелази 13 општих бодова“.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине Удружења.

Чланом 4. ставом 2. овог Правилника до сада је било прописано да се члану Удружења војних пензионера Србије, ова помоћ могла се дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства које је дужан да издржава по закону, није прелазило 11. општих бодова или 8.495,19 динара (вредност општег бода је 772,31 динар).

Изменом и допуном Правилника предлаже се да то буде до 13 општих бодова или до 10.040,00 динара.

У Свечаној сали Дома Војске Србије данас је одржана седница редовне годишње Скупштине УВПС, на чијем дневном реду су, између осталог, биле следеће теме: Извештај о раду и деловању органа између изборне и седнице редовне годишње Скупштине УВПС; Извештај председника УВПС, Извештај Надзорног одбора Скупштине УВПС, Расправа и усвајање наведених извештаја; Усвајање предлога за измену Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи у Удружењеу војних пензионера Србије.

Седници су присуствовали многобројни гости из система одбране Србије и удружења са којима сарађује УВПС.

Извештај о раду у протеклих годину дана поднео је предсеник УВОС Љубомир Драгањац. С обзиром на интересовање у оквиру организације, то обраћање преносимо у целости:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. aприла 2019. године, размотрио захтеве достављене у марту 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

После ступања на снагу прописа да цивилне здравствене установе издају рецепте само у електронском облику и предлога Удружења војних пензионера Србије Управи за војно здравство и Фонду за СОВО од 6. марта да док се цивилне здравствене установе не буду снабделе војним обрасцима рецепата да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, Удружењу је из Фонда за СОВО стигао је одговор који објављујемо у целости:

,,Након промена у вези са начином прописивања рецепата у домовима здравља из плана мреже РФЗО, која је наступила 1. марта .201.9. године, када је повучен из употребе цивилни образац рецепта ЛР1, Управа за војно здравство је доставила војни образац рецепта Сн Сл 15-2 РФЗО ради расподеле филијалама, и даље домовима здравља, где се лече војни осигураници. С обзиром на то да су војни обрасци рецепта предати РФЗО-у 8. марта 2019. годинс, као и да дитрибуција рецепата, још увек није у потпуности извршена у сваком месту где има војних осигураника, обавештавамо вас о следећем:

Фонд за СОВО врши рефундацију трошкова куповине лекова војним осигураницима за лекове купљене током месеца марта 2019. године. Рефундација трошкова куповине лека се врши на основу захтева, уз фискални рачун, копију специјалистичког лекарског извештаја и копију картице са бројем текућег рачуна. Уколико лек не припада позитивној. листи лекова, треба приложити и копију конзилијарног мишљења".

У Дому ВС у Београду 26. марта одржана је седница Главног одбора Скупштине УВПС. На дневном реду су биле следеће теме: Разматрање и усвајање материјала и предлога дневног реда за предстојећу седницу редовне годишње Скупштине УВПС, разматрање и усвајање предлога за измену Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи у УВПС, упознавање Главног одбора са годишњим извештајем Надзорног одбора, усвајање годишњег извештаја о финснсијском пословању за 2018. годину и Разматрање и усвајање гоодишњег извештаја о гласилу ,,Војни ветеран".

И овом приликом било је речи о проблемима у здравственом збрињавању војних осигураника.

Сви материјали усвојени су једногласно, а занимљива расправа вођена је у вези са уређивачком концепцијом, квалитетом објављених прилога, дизајну и штампању ,,Војног ветерана". Потврђена је одлука 01/број 8418-9 од 20. 12. 2018. године о начину претплате на ,,Војни ветеран", уз обавезу да извршни одбор регулише начин претпалте за општинске организације са малим бројноим стањем.