Законом о оружју и муницији „Службени лист РС“, број 20/20115, 10/2019; 20/2020 и 14/2022, прописано је да фзичка лица која поседују оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држањеоружја, издата по закону који је важио до дана почетка применеовогзакона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

Физичка лица подносе лично захтев за издавање оружног листа, организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. Важећа лична карта;
  2. Уверење о здравственој способности задржање и ношење оружја;

Пре подношења захтева за издавање уверења о здравственој способности задржање и ношење оружја, неопходно је код изабраног лекара узети Потврду о болестима (која се плаћа 3.240,00 динара) и са издатом потврдом иде се у надлежни цивили Дом здравља за издавање Уверења о здравственој способности, такса се плаћа око 2.500,00) динара;

  1. Доказ о оправданости разлога задржање одређене врсте оружја – издаје МУП.
  2. Уплатница генерисана на порталу е-Управе,

МУП по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • Уверење од надлежног Oсновног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико то желе.