Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом истека предстојећег рока за пререгистрацију оружја, упутио је писмо министру унутрашњих послова Братиславу Гашићу. Писмо доносимо у целости:

Чланом 50. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/15, 10/2019, 2020, и 14/2022. године) прописана је обавеза физичких лица која су поседовала оружане листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који поседују одобрење за држање оружја, издата по закону који је важио до дана примене овога закона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправа за пререгистрацију оружја, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

Поступајући по захтевима чланства, предлажемо да се од напред наведене обавезе ослободе војни пензионери припадници органа унутрашњих послова и безбедности, и да се пререгистрација тог оружја омогући без плаћања додатних трошкова и то, уверења о здравственој способности и свих такси као и такси о доказу од надежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак, јер су исте плаћене приликом прве регистрације оружја, а евентално плати само издавање новог оружаног листа.

Прихватање предложеног било би правично према наведеној популацији, а никако не би нарушило односно умањило постизање сврхе и циљева предметног закона, из следећих разлога:

1) оружје за које поседују оружане листове наведени пензионери су купили или су га добили као награду – поклон током службе или при одласку у пензију. До пензионисања су га поседовали уз службену дозволу и користили и у вршењу службе, а након пензионисања су за то оружје прибавили оружане листове по закону. Кроз читав вишедеценијски период поседовања тог оружја, ови пензионери су са њим поступали по важећим прописима, дисциплиновано и пажљиво тако да није било нарушавања јавног реда и мира.

 2) већина тих лица пензионисаних пре почетка примене предметног закона су поодмаклог животног доба, у седамдесетим и осамдесетим годинама старости. По законима природе, у догледно време ће доћи до тога да њихови наследници поступе по одредбама члана 29. предметног закона. Отуда се намеће питање потребе, неопходности и правичности наметања обавезе због прибављања нових оружних листова од стране ових пензионера садашњих власника оружја.

 3) оружје за које поседују оружане листове, посебно оно добијено као награда или поклон при одласку у пензију, има за ове пензионере велику вредност, као једина очувана веза са службом у којој су провели читав радни век. Због тога су то оружје до сада задржали упркос плаћању високих годишњих пореза, којима су то оружје вишеструко преплатили.

 Сада, суочени са, за своје године и приходе, захтевном процедуром и релативно високим трошковима прибављања нових оружаних листова, многи ће бити принуђени да то оружје предају органима МУП-а, што може резултирати револтом ове друштвено одговорне популације.