Из Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања (потписао помоћник министра Зоран Милошевић) стигао је акт насловљен на председника УВПС пензионисаног генерал-потпуковника Љубомира Драгањца који због значаја доносимо у целости:

,,Поводом Вашег дописа који сте упутили председнику Републике Србије, a достављене Влади Републике Србије и овом министарству на даљу надлежност, у којем предлажете смањење разлике у примањима професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних официра и подофицира, из делокруга овог министарства, имајући у виду прописе о пензијском и инвалидском осигурању, указујемо на следеће:

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,Службни гласник PC’ бр. 101/10), у постојећи систем пензијског и инвалидског осигурања од 1. јануара 2012. године, укључени су војни осигураници и корисници, тако да од тог датума и ова категорија осигураника има иста права и обавезе као и остали осигураници у систему пензијског и инвалидског осигурања, уз одређене повољности у односу на остале осигуранике.

Напомињемо, да je њиховим укључивањем у ,цивилни систем’ пензијског и инвалидског осигурања успостављен јединствен систем пензијског и инвалидског осигурања у Србији и да своја права остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Поред тога, што се тиче усклађивања пензије, указујемо да je одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије (,Службени гласник PC’, број 116/07), који je ступио на снагу 1. јануара 2008. године, било прописано да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу тог закона, врши пo динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Наведено je значило да се од 1. јануара 2008. године и на кориснике војних пензија примењују одредбе о редовном усклађивању пензије сагласно прописима о пензијском и инвалидском осигурању, односно корисницима војних пензија, као и осталим корисницима пензије, пензије се усклађују no истој динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Имајући наведено у виду, постоје одређене погодности за професионална војна лица у односу на остале категорије осигураника, указујемо Вам на следеће:

Овој категорији осигураника се за разлику од осталих, обезбеђује повољнији износ пензије, a с обзиром на специфичности и ризике ових радних места. У складу са чланом 79. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,Службени гласник PC’ бр. 34/03,...62/21), приликом одређивања висине пензије, за професионална војна лица, која су утврђена као одређена категорија осигураника, за израчунавање годишњег личног коефицијента се узима период од 1. јануара 1996. године, за разлику од осталих категорија осигураника којима се за израчунавање годишњег личног коефицијента узима период од 1. јануара 1970. године. Поред тога, у складу са ставом 3. истог члана Закона, тако утврђен износ пензије увећан за 20% представља укупан износ пензије за ове осигуранике.

Примера ради, пензија осигураника који оствари право на старосну пензију у складу са прописима о пензијским и инвалидским осигурањем, применом члана 63. Закона (пензија се израчунава применом посебне формуле дефинисане у закону) износи 60.000 динара, док за професионално војно лице се иста увећава за 20%, тако да пензија износи 72.000 динара (60.000 динара + 12.000 динара = 72.000 динара).

Затим, ако упоредимо и друге податке за ову категорију осигураника, приметно je и веће учешће просечне пензије и просечне старосне пензије у просечној нето заради у односу на друге категорије осигураника. Према последњим подацима из јула 2022. године, учешће просечне пензије за професионална војна лица у просечној нето заради у Републици Србији износи 85,4 % (учешће просечне старосне пензије у нето заради износи 99,6%), док код осталих корисника пензија из категорије запослених износи 44,0% (48,2%). С друге стране, расходи за пензије за професионална војна лица су већи него приходи од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за ову категорију корисника, тако да су већа издвајања из буџета за покриће недостајућих средстава за исплату пензија. У вези са наведеним, нето расходи за пензије за професионална војна лица за 2021. годину износе 24,5 милијарди динара, док приходи од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износе 6,5 милијарди динара.

Посебно указујемо да су корисници војне пензије обухваћени свим мерама које се предузимају у циљу побољшања стандарда корисника пензије, као што je исплата новчаног износа као увећања уз пензију и исплата једнократне новчане помоћи у складу са закључцима Владе.

Према томе, имајући у виду изнето, сматрамо да не стоје наводи из вашег дописа, у којем указујете на дискриминисани положај војних пензионера. Наиме, с обзиром на горе наведене примере, према прописима из пензијског и инвалидског осигурања и даље су војни пензионери у повољнијем положају у односу на друге категорије корисника пензија, како у погледу услова за остваривање права, тако и у погледу висине пензије.

У сваком случају, ово министарство из своје надлежности анализира и прати све параметре који су од значаја за пензијски систем, како би се даље унапредио положај свих осигураника и корисника пензије, узимајући пре свега у обзир финансијску одрживост и приоритете нашег пензијског система".