Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је општинским и градским организацијама УВПС, акт који се односи на застарелост потраживања за закинути део пензија од 2014. до 2018. године. Тај акт доносимо у целости:

 

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01) и Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС, бр. 116/2014, и 99/2016. који је престао да важи 30.09.2018. године), неки адвокати преко појединих удружења саветују да захтевом покрену управни поступак за остваривање права о повраћају неисплаћеног износа пензије и да то учине најкасније до 30. септембра 2021. године.

 

Основно нашта указују да имајући у виду праксу судова када се одлучивало о застарелости потраживања у вези са исплатом пензије, по којој је без изузетка заузет став да се ради о штети те се примењивао трогодишњи рок застарелости. Из тог разлога саветују за оне који би желели да заштите наведено право и, евентуално, остваре наплату потраживања да то учине до 30. септембра 2021. године. Застарелост за ово потраживање је почело да тече од 1. октобра 2018. године, од када је престао да важи Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, па трогодишњи рок застарелости истиче 1. октобра 2021. године.

 

Имајући у виду наведено, став овог Удружења је да, ко жели, са адвокатом, да покрене овај поступак да то учини до 30. септембра 2021. године, и препоручујемо тако што ће са адвокатом склопити такав уговор да адвокат сноси све трошкове до окончања поступка. Наиме, то значи да пензионер нема никаквих обавеза према адвокату ни према поступку у управном спору, односно ни према у парничном поступку, уколико води парнични поступак, у поступку пред Уставним судом Републике Србије и у поступку пред Европским судом за људска права.

 

У случају успешног окончања поступка, уговором регулисати, да се наплата целокупног износа дуга пензије и припадајућих камата уплати на рачун пензионера, а пензионер адвокату, након достављене документације награду исплатити од уплаћених средстава како је уговором регулисано.

 

Пензионер, поред тога што поступак може водити са адвокатом, одговарајући поступак може и сам да покрене и води. У том случају, пре покретања поступка мора да се захтевом обрати надлежној филијали Републичког фонда ПИО за доношење Потврде о износу разлике не исплаћене пензије за период од 1. 11. 2014. године до 30. 9. 2018. године, а потом да води управни или парнични поступак, а све трошкове до окончања поступка мора сам пензионер да сноси.