Из Управе за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране примили смо информацију коју због важности преносимо у целости:

 

У „Службеном гласнику Републике Србије", број 52/2021 од 24.05.2021. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је ступио на снагу дана 25.05.2021. године.

 

Овим обавештењем наводимо само поједине измене и допуне Закона, у односу на досадашњи Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС", бр. 41/18, 54/19 и 9/20), које су од значаја за припаднике снага безбедности.

 

Измењена је тачка 5. става 1. члана 3. Закона, тако да се под лицем које нема трајно решену стамбену потребу (лице без стана) сматра припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини нема стан, односно део стана, породичну стамбену зграду, односно део породичне стамбене зграде. До сада се под лицем које нема трајно решену стамбену потребу (лице без стана) сматрао припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини нема стан, односно породичну стамбену зграду. Из овога произилази да је новина у односу на основни Закон то што се додаје да се под лицем које нема трајно решену стамбену потребу (лице без стана) сматра припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини нема део стана или део породичне стамбене зграде.

 

Такође је измењена и тачка 6. става 1. члана 3. Закона, тако да се под лицем са неодговарајућим станом сматра припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини има стан, односно део стана, породичну стамбену зграду, односно део породичне стамбене зграде неодговарајуће површине, као и лице које је од 01. јуна 2018. године, отуђило стан, односно део стана, породичну стамбену зграду, односно део породичне стамбене зграде неодговарајуће површине. До caдa се noд лицем са неодговарајућим станом сматра припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини има стан, односно породичну стамбену зграду неодговарајуће површине и структуре. Из овога произилази да је новина у односу на основни Закон то што се додаје да се под лицем са неодговарајућим станом сматра припадник снага безбедности или члан његовог породичног домаћинства које у својини има део стана или део породичне стамбене зграде.

 

У тачки 11. става 1. члана 3. Закона, прописано је да стамбена зграда за колективно становање јесте стамбена зграда са најмање четири етаже. До caдa је било прописано дa стамбена зграда има најмање три спрата и поткровље или повучени спрат.

 

Измењен је и члан 5. став 3. Закона, у смислу да је прописано да приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда има запослени припадник снага безбедности, коме је место запослења у моменту подношења пријаве на територији града Београда, а за остала лица (пензионери из МО и ВС, МУП-а, БИА и Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, као и борци, чланови породица палих бораца, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди), приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда, остварују уколико имају пребивалиште на територији града Београда, пре ступања на снагу Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС" број 54/19 - дана 26.07.2019. године). До caдa је било прописано da приоритет за куповину стана noд повољнијим условима на територији града Београда има запослени припадник снага безбедности, коме је место запослења на територији града Београда. Други припадници снага безбедности, у смислу овог закона, приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда, остварују уколико имају пребивалиште на територији града Београда на дан ступања на снагу Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС" број 54/19 - дана 26.07.2019. године). Новина је да запослени припадник снага безбедности,' да би имао приоритет, мора имати место запослења у Београду у моменту подношења пријаве, а пензионисана лица да имају пријављено пребивалиште у Београду пре 26.07.2019. године.

 

Новина је, што је у ставу 4. члана 5. Закона, прописано да приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Новог Сада има запослени припадник снага безбедности, коме је место запослења на територији Аутономне покрајине Војводине у моменту подношења пријаве, а за остала лица приоритет имају лица која имају пријављено пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводина пре ступања на снагу овог закона, односно пре 25.05.2021. године. До caдa нцје било ограничење за куповину стана у Новом Саду.

 

Новина је да ће Влада посебним актом ближе уредити услове, начин и поступак за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима, што значи да се више неће доносити одлука министра одбране о испуњености услова за куповину стана под поповољнијим условима (члан 5. став 5. Закона), као и да ће се посебним актом Владе уредити начин, поступак и процедуре продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину станова под повољнијим условима (члан 5. став 10. Закона). До caдa није био посебно уређен поступак пријављивања и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину станова.

 

Такође, новина је што се након доношења акта из става 5. члана 5. Закона, утврђује списак лица која могу остварити право на куповину стана под повољнијим условима, са подацима о припаднику снага безбедности, у складу са овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона. (члан 5. став 6. Закона). Списак лица из става 6. члана 5. овог закона, закључује се даном објављивања јавног позива за продају станова у стамбеним зградама за колективно становање, а списак лица са подацима се води и редовно ажурира у јединственом информационом систему Генералног секретаријата Владе, у којем се обрађују име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта и други подаци о припаднику снага безбедности који су од значаја за утврђивање списка лица.

 

Члан 7. став 1. Закона се мења и гласи: „станови у стамбеним зградама за колективно становање пројектују се и граде са површином која не може бити мања од 46 м2, нити већа од 92 м2". Додат је нови став 2. који гласи: „станови из става 1. овог члана, пројектују се и граде са просторима и просторијама у складу са подзаконским актом којим се уређују услови и нормативи за пројектовање стамбених зграда". До caдa је у ставу 1. овог члана била прописана структура и површина станова који се пројектују и граде, од гарсоњере површине до 32 м2, па до четворособног стана површине до 92 м2.

 

У члану 14. став 1. Закона је прописано да поступци који до дана ступања на снагу овог закона (а то је 25.05.2021. године) нису окончани окончаће се по одредбама овог закона, осим поступака за остваривање права на куповину стана на појединачној локацији који ће се окончати по прописима по којима су започети.

 

У члану 15. Закона је прописано да подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. То значи да се до краја јула 2021. године очекује доношење подзаконских аката из члана 5. став 5. и 10. овог закона.