Неколико војних пензионера обратило нам се молбом да на сајту објавимо образац једнократног овлашћења за подизање пара са текућег рачуна код Банке ,,Поштанска штедионица“. Мада је дозвољено да то буде у слободној форми, објављујемо образац који је сачинила управо та банка.

 

 

 

ЈЕДНОКРАТНО ОВЛАШЋЕЊЕ

 

 

 

 

 

 

Ја______________________________ из________________________________________ ,

(Име и презиме власника рачуна)                (место и адреса власника рачуна)

 

_____________________ ,_______________________________________ , опуномоћујем

(ЈМБГ власника рачуна)         (број личне карте/пасоша власника рачуна)

 

_____________________________ из_________________________________________ ,

(Име и презиме Пуномоћника)                  (место и адреса пребивалишта Пуномоћника)

 

_____________________ ,________________________________ , да у моје име и за мој

(ЈМБГ Пуномоћника)          (број личне карте/пасоша Пуномоћника)

 

рачун број 200-________________________ -________ у Банци Поштанска штедионица,

 

 

може подићи новчана средства у износу од___________________________ (РСД, EUR, USD).

(бројем и словима)

 

 

Ово Овлашћење важи само за једнократну исплату.

У прилогу достављам своју Личну карту и идентификациону POSTCARD картицу.

 

 

 

У____________ , дана

 

 

 

 

 

Својеручни потпис власника рачуна