Министарство одбране објавило је на свом сајту јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима, који објављујемо у целости.

 

,На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 10.03.2020. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)   Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у
Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање
војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу
изјаве за куповину стана под повољнијим условима у БЕОГРАДУ.

  • Рок за подношење изјаве за решавање стамбене потребе је 30 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства одбране и огласној табли у Фонду за социјално осигурање војних осигураник Сектора за буџет и финансије (улица Крунска 13, Београд).
  • Сходно одредби члана став 3. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС", бр. 41/18, 54/19 и 9/20), приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда има запослени припадник Министарства одбране и Војске Србије коме је место службовања на територији града Београда.

 

Сходно одредби члана 9. Закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС", број 54/19), пензионисани припадници Министарства одбране и Војске Србије, приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда, остварују уколико имају пребивалиште на територији града Београда, на дан ступања на снагу овог закона, односно на дан 26.07.2019. године.

 

4)  Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређено
време по пропису о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије,
односно у Фонду за социјално осигурање војних осигураник Сектора за буџет и финансије
или у војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу
стицања и расподеле добити, а стамбено питање жели да решава на овај начин, треба да у
року наведеном у тачки 2. овог огласа, достави следећу документацију:

  • попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на неодређено време;
  • доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног бележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник, по следећем:

-да ли је остварио право на поврат стана у бившим републикама СФРЈ, -уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства и

уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан-кућу за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не из катастра).

Образац изјаве за куповину стана који је достављен уз Јавни оглас, треба читко попунити, својеручно потписати и оверити. За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпотстављени надлежни старешина јединице-установе у којој је лице на служби, а за пензионисана лица изјаву оверава јавни бележник.

Запослена лица изјаву достављају редовном поштом преко матичне јединице, а пензионисана лица изјаву оверену код јавног бележника достављају на следећу адресу: Министарство одбране Сектор за људске ресурс Управа за традицију, стандард и ветеране, улица Немањина 15, Београд у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у Фонду за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије, изјаву треба да доставе Фонду за СОВО, Сектора за буџет и финансије, улица Крунска бр. 13 Београд, у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у Војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, изјаву треба да доставе тим установама, у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Под чланом породичног домаћинства у смислу члана 2. ове одлуке, подразумевају се: супружник припадника Министарства одбране и Војске Србије и дете (рођено у браку или ван брака, усвојена и пасторчад). Својство члана породичног домаћинства доказује се личном картом и изводима из матичне књиге рођених и венчаних.

Неодговарајући стан има лице из члана 2. став 3. ове одлуке, ако он или члан његовог породичног домаћинства имају у својини један или више станова, односно једну или више породичних стамбених зграда чија укупна површина није већа од 92 m2.

Подаци о неодговарајућем стану или породичној стамбеној згради доказују се изводом из листа непокретности, а уколико стан или породична стамбена зграда није укњижена, подаци се доказују документима на основу којих је припадник или пензионисани припадник Министарства одбране и Војске Србије или члан његовог породичног домаћинства стекао право својине на стану.

 

Непотпуне, неблаговремене и неоверене изјаве неће се узимати у разматрање.

 

УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ