Од Министарства одбране добили смо акт следеће садржине:

,,У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, a желе куповину станова под повољнијим условима из Пројекта државне станоградње у Врању, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Новом Саду и Сремској Митровици и даље могу подносити пријаве no већ расписаним јавним позивима за учешће у поступку остваривања права на куповину станова у наведеним градовима.

Лица која су већ поднела изјаве за куповину станова у наведеним градовима и добила потврде Управе за традицију, стандард и ветеране немају обавезу да подносе нове изјаве.

Остао je непродат одређен број станова и то: у Врању - 43 стана, Крагујевцу - 115 станова, Краљеву - 117 станова и у Сремској Митровици - 137 станова. У Нишу и Новом Саду су продати сви станови, али се планира у наредном периоду изградња нових станова у тим градовима у 1б фази.

Пријаве се могу подносити најкасније до дана објављивања јавних позива за продају станова који ће бити расписани од стране СПВ друштва и биће објављени на интранет страници Управе за традицију, тандард и ветеране СЉР, на адреси http://www.utsv.sljr.mo и на Интернет страници Министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs."