На редовној годишњој Скупштини седмог сазива УВПС усвојена је измена Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи којом се проширује број оних који стичу право на ту помоћ.

У члану 8. став 2. се мења и гласи: „Кориснику из члана 4. овог правилника социјална и хуманитарна помоћ се може дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства, које је дужан да издржава по закону, не прелази 13 општих бодова“.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине Удружења.

Чланом 4. ставом 2. овог Правилника до сада је било прописано да се члану Удружења војних пензионера Србије, ова помоћ могла се дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства које је дужан да издржава по закону, није прелазило 11. општих бодова или 8.495,19 динара (вредност општег бода је 772,31 динар).

Изменом и допуном Правилника предлаже се да то буде до 13 општих бодова или до 10.040,00 динара.