Молба војној установи „Дедиње“

285  СТАНАРА  ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА ТРАЖЕ ОТПИС КАМАТЕ

Удружење војних пензионера Србије упутило је,  16. новембра 2011. године,  допис директору Војне установе  „Дедиње“ са препоруком да се члану УВПС Благоју Караџићу уважи молба којом тражи да буде ослобођен плаћања камате на главни дуг на име цене смештаја у војном објекту „Галеб“ у Београду исказан у изјави – сагласности за стављање административне забране од 1. 4. 2011. године.

У допису УВПС наведени су разлози због чега би требало уважити Караџићеву молбу:

„Сматрамо да молбу треба уважити и именованог ослободити обавезе плаћања предметне камате, а из следећих разлога:

 

1)      Главни дуг, чије плаћање подносилац молбе прихвата у целости, обрачунат је у знатно већем износу од припадајућег – по цени хотелског смештаја, а не у износу стварних трошкова како је то прописано Решењем МО инт. бр. 712-8 од 13. јуна 2007. године.

2)      Камата на главни дуг је обрачуната од доспећа сваке поједине рате, а законом је прописано до камата на закупнину припада само од дана подношења тужбе.

3)      Изјава о прихватању исплате износа од 1.968.703,00 динара на име главног дуга и камате дата је под претњом принудног исељења из просторије коју дужник користи и, као таква, није валидна, већ може са успехом бити оспорена у парничном поступку.

4)      Исплатом дуга исказаног у предметној изјави у месечним ратама од по 10.998,34 динара, озбиљно се угрожава егзистенција подносиоца молбе и његове породице, јер ангажује скоро трећину његове пензије, која износи 34.250 динара.

5)      Отпис камате који се тражи није преседан – у сличним случајевима Влада је већ отписивала камате уколико се исплати главни дуг (неуплаћивани доприноси, дугови за комуналне услуге и слично).

На основу свега напред изнетог, молимо да ВУ „Дедиње“ са подносиоцем молбе, као и са осталих 284 војна пензионера без стана који су потписали идентичне изјаве, закључи нова вансудска поравнања само на износе главног дуга, без камате. Уверени смо да би то било правично и сврсисходно за обе стране, поготову  што парница још није окончана, а успех тужбе није известан, бар не у целости.“