Резултат слика за mup srbije

После захтева УВПС везаних за законом утврђену процедуру за пререгистрацију личног оружја упућеном председнику републике, председнику владе РС, министрима унутршњих подлова и одбране и начелнику ГШ ВС, из Кабинета министра унутрашњих послова примили смо следећи одговор:

 

,,Поводом вашег обраћања овом министарству којим сте предложили измену и допуну члана 50. Закона о оружју и муницији („Службени гласник PC", број 20/15), на начин да се војна лица и припадници органа унутрашњих послова и безбедности пензионисани пре почетка примене Закона, ослободе законске обавезе замене исправа издатих пo претходно важећем Закону о оружју и муницији, обавештавамо вас следеће.

 

Чланом 50. Закона прописано je да су физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрење за држање оружја, издата пo закону који je важио до дана почетка примене овог закона, дужни да у року од три године од дана почетка примене закона поднесу захтев за издавање исправе заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са новим законом. Наведена одредба представља прелазне и завршне одредбе заједно са одредбама које уређују питања законске легализације оружја и окончања поступака започетих пo претходном Закону.

 

 

Законом о оружју и муницији je прописано да се оружје из категорије Б и Ц може држати на основу исправе издате од стране надлежног органа.

 

Члан 16. Закона прописује да физичким лицима, правним лицима и предузетницима издаје оружни лист за оружје из категорије Б, док члан 17. Закона предвиђа да ће се оружни лист издати са ограниченим роком важења до 10 година, физичком лицу које испуњава услове из члана 11. Закона.

 

Имајући у виду наведено, приликом подношења захтева за издавање исправе прописане Законом о оружју и муницији, односно за издавање оружног листа за оружје из категорије Б, проверава се испуњеност услова прописаних чланом 11. Закона. Спровођење одредби Закона које се односе на испуњавање прописаних услова за издавање нових оружних листова од значаја je за остваривање циља доношења Закона о оружју и муницији, односно за стварање ефикаснијег система контроле набавке и држања оружја чиме ће се допринети смањењу злоупотреба оружја и повећању опште сигурности грађана Републике Србије.

 

У вези са наводима да надлежне службе Министарства траже уверења суда да се против подносиоца захтева не води кривични поступак, обавештавамо вас да надлежни орган no службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева за издавање оружног листа, прибавља уверење Основног и Вишег суда, као и Вишег суда у Београду, Одељења за организовапи криминал и Одељења за ратне злочине, да се против њега не води кривични поступак. Подносиоци захтева могу и самостално прибављати уверења, како би се захтев решио у што краћем року.

 

Истовремено напомињемо да je чланом 13. Закона о оружју и муницији прописано да су обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени запослени и пензионисани припадници државних органа који пo службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем.

 

Имајући у виду напред наведено обавештавамо вас да нема могућности за успостављање изузетка од примене одредаба Закона, како сте предложили".

 

 

 

* * *

Резултат слика за vlada republike srbije

Истовремено Влада РС је на седници од 10. јануара усвојила предлог Закона о измени Закона о оружју и муницији (,,Службени гласник РС бр. 20/15) да се рок (члан 50) од три године од дана почетка примене Закона продужи до 5. марта 2020. године и доставила предлог закона народној скупштини РС на усвајање.