Поједине градске-општинске организације наилазе на потешкоће у објашњавању члановима УВПС у вези са здравственом заштитом током боравка у иностранству.  Од Фонда за СОВО, који је тактички носилац овог питања, примили смо одговор који гласи:

За разрешење овог питања војни осигураници се могу обратити: Одељењу за пословање са војним осигураницима у Београду, одсецима за пословање са војним осигураницима у Нишу и Новом Саду, а и Групи за пословање са војним осигураницима у Крагујевцу, Ваљеву, Крушевцу и Ужицу.

1. Осигураници Фонда за социјално осигурање војних осшураиики (у даљем тексту  - Фонд за СОВО), током привременог боравка у иностранству, имају право на хитну медицинску заштиту.

Пре путовања у иностранство, војни осигураници су дужии да прибаве двојезични образац, ако путују у земљу са којом имамо закључен међународни споразум о социјалном осигурању, односно да прбаве Потврду о коришћењу здравствене заштите у иностранству, ако путују у земље са којима немамо такав споразум, да би накнадно могли да поднесу захтев за рефундацију трошкова, уколико су платили пружену медицинску услугу.

Да би осигураник добио двојезичии образац или потврду Фонда за СОВО, потребно је да од изабраног лекара и стоматолога добије потврду о здравствсном стању.

Лекар и стоматолог дају потврду осигураном лицу о здравствсном стању, ако је пре поласка у иностранство утврђено

1)      да не болује од акутног обољења;

2)      да не постоји поремећај у његовом здравственом стању који би условио потребу лекарске помоћи;

3)      да не болује од хроничних и других болести због којих је потребно дуже или стално лечење, односно стални лекарски надзор.

4)      да су најмање шест мсеци пре одласка у иностранство обавили стоматолошке прегледе.

У зсмљама са којима је потписан мсђународии споразум о здравственом осигурању, осигураник уз потврду не плаћа хитну медицинску помоћ, а у осталим државама са којима нијс потписан споразум, услугу плаћа лично, уз могућност касније рефундације.

Потврда, односно образац издаје се на 90 дана у току године.

Уколико се потврда не искористи, односно ако за време боравка у иностранству није било потребе за хитном медицинском помоћи, она се (потврда) може вратити Фонду за СОВО и поново затражити у случају нових путовања.

У случају да хитне здравствене услуге у иностранству буду наплаћене диретно од осигураника, трошкови пружене здравствене услуге се накнадно рефундирају код Фонда за СОВО, уколико Главна војнолекарска комисија утврди, да се радило о хитном медицинском стању, а на основу приложене медицинске документације и рачуна о плаћеној услузи.

Мсђународни споразум о соцнјалном остурању Република Србија је потинсала са Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом,  Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чсшком и Турском.

Одредбом члана 40. тачка 2. Споразума о социјалном осиурању између Републике Србије и Црне Горе, прописано јс да се одредбе споразума не односе на војне осигураникс, те је у том случају посгупак исти као за путовање у државама са којима није потписан споразум.

Војни осигураиик за плаћену медицинску услугу у иностранству подноси захтев за рефундацију трошкова Фонду за СОВО, уз који прилаже мсдицинску документацију и оригинални рачун за плаћену услугу. Уз захтев се доставља копија здравствене књижице подносиоца захтева, копија личне карте и текућег рачуна (за лице на чији рачун се уплаћује новац), као и остала документа која су наглашена у захтеву. Захтев се можс преузсти на сајту Фонда за социјално осигурање војних осигураника.

Осигуранику се рсфундирају трошкови у износу који је прописан за ту услугу у Републици Србији, а на основу става и мишљења Главне војнолекарске комиснјс н обрачуна трошкова од стране Сектора за лечење Војномедицинске академије.