КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Ових дана у УВПС стигло је више писама са истим питањем: ко је надлежан за доношење одлуке о усклађивању војних пензија? Одговор на то и слична питања, који је потписао председник УВПС Љубомир Драгањац, доносимо у целини:

 

-Одредбом члана 193. Став 1. Закона о Војсци Србије прописано је да се усклађивање војних пензија „врши по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање”. Смисао цитиране одредбе је да се усклађивање војних пензија врши под истим условима, обиму и роковима као и цивилних пензија, али се њоме не уређује надлежност органа који доноси одлуку о усклађивању пензија у конкретним случајевима.

Та надлежност је уређена подзаконским актима – за цивилне пензије Статутом Фонда ПИО, а за војне пензије Уредбом о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника.

По одредби члана 10. наведене Уредбе, у оквиру Фонда СОВО, за доношење одлуке о усклађивању војних пензија под условима по којима су усклађене цивилне пензије надлежан је Управни одбор Фонда СОВО, који посебном одлуком утврђује проценат повећања и вредност бода за обрачун пензија, аналогно одлуци Фонда ПИО за цивилне пензионере. Идентично напред изнетом је и становиште Управног суда решено у пресудама којим су одбијене тужбе против Фонда СОВО због неусклађивања војних пензија за 11,06% од 01.01.2008. године, који сматра „да се решење директора Фонда ПИО запослених не може аутоматски применити  на кориснике права Фонда СОВО без доношења општег акта – Одлуке Управног одбора тог Фонда о истој ствари.“

Из изнетих разлога било је неопходно захтевати доношење те одлуке, јер се без тога Управни суд не би упустио у одлучивање у меритум спора.