Поводом упућене уставне иницијативе за оцену уставности закона којим су смањене пензије, председник УВПС Љубомир Драгањац  упутио је захтев Уставном суду Србије следеће садржине:

Удружење војних пензионера Србије поднело je том Суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет под класификационом ознаком IУз-351/2015., о чему је, на основу података на сајту Суда, требало да се расправља прво у II/2017 а потом у III/2017. године.

 

На основу наведеног, а на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 54/07, 104/09 и 36/10), тражили смо да нам доставите информацију да ли је Уставни суд  расправљало о наведеним иницијативама.

Вашим дописом, Уставни суд Су број:17/20/2018 од 20. фебруара 2018. године, доставили сте обавештење да предмет по класификационом ознаком IУз-351/2015 није разматран на седници I Великог већа Уставног суда. Такође нас обавештавате да је разматрање наведеног предмета предвиђено у планском раздобљу јануар-март 2018. године.

На основу обавештења тога Суда молимо да нам доставите информацију да ли су у наведеном планском раздобљу разматране иницијативе. Уколико нису разматране из којих разлога нису и када се Програмом рада Суда предвиђа разматрање.