Управа за традицију стандард и ветеране 14.03. 2018 г. доставила је УВПС неколико писаних докумената:

1.НАЦРТ НОВОГ ПРАВИЛНИКА о стамбеном обезбеђењу у МО и ВС,    ради давања мишљења.

Примерак Нацрта Правилника достављен је градским  и општинским организсацијама УВПС на проучавање, како би до 27. 3.2018 г. доставили Извршном одбору своје  мишљење и евентуалне допуне и предлоге.

Извршни одбор УВПС у обавези је да до 30. 3.2018 г. Упрви за традицију , стандард и ветеране достави примедбе и мишљење на Нацрт Правиника.

 

Заинтересовани  чланови УВПС могу се обавестити са одредбама Нацрта    Правилника у општинским, односно градским организацијама.

 

2. ПРЕГЛЕД НЕУРЕЂЕНИХ СТАНОВА за издавање на неодређено време, опредељених за расподелу по местима и гарнизонима, са датумом пресека 16. 4. 2018 г.

Укупно је дојављено 103 стана, од чега је 49 станова пријављено у гарнизону Београд, док је у осталим гарнизонима пријављено углавном један до два стана.

Преглед неуређених станова достављен је градским-општинским организацијама, где се могу информисти сва заинтересована лица.

Изјаве о прихватању неуређеног стана, оверене код јавног бележника  достављају се до 16. 4. 2018 год,  на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране, Ул. Немањина бр. 15 , 11000  Београд.

Разгледање станова ће спровести Управа за инфраструктуру од 26. 3. до 5. 4. 2018 г, а време и датум су дати у прегледу станова који су доставњени Гр.-Оп. организацијама УВПС.

 

3. Преглед за  редовну расподелу 58 стана у закуп на неодређено време, од чега је 38 станова  опредељено за ранг-листу, за које има кандидата и још 20 станова које није могуће поделити, јер нема кандидата на ранг-листи.

Заинтересовани који желе да у наредној подели прихвате мањи стан од припадајућег достављају изјаву о прихватању таквог стана, оверену код  јавног бележника најкасније до 16. 4.2018 г. Одлука о расподели станова по групама још није донета. Адреса за достављање изјаве је: Управа за традицију стандард и ветеране, Ул.Немањина бр.15, 11000 Београд.

 

Напомена:

На сајту МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ (www.mod.gov.rs) -СТАМБЕНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  налазе  се детаљнија обавештења о Нацрту новог правилника, додели неуређених станова и редовној подели по ранг-листама.

 

Извршни Одбор УВПС