Удружење војних пензионера Србије примило је данас Закључак Владе Републике Србије о вансудском поравнању за закинути део пензије од 2008. до 2015. године. С обзиром на значај тог документа доносимо га у целости:

*******

На основу члана 43. Став 3. Закона о Влади (,,Службени војни гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и  44/14), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Влада доноси,

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Влада је сагласна да Републички фонд за пензиијско и инвалидско осигурање омогући корисницима војних пензија да захтеве за једнократну наплату разлике пензије утврђене у складу са Закључком Владе 05 број: 181-13767/2015 од 19. децембра 2015. године подносе у 2018. години, односно до 31. децембра 2018. године.
  2. Средства за наплату из тачке 1. Овог закључка обезбеђују се у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
  3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија и министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће примерак овог закључка доставити Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

 

05 број 181-2134/2018

У Београду, 8. марта 2018. године

В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с. р.