Министарство одбране објавило је јавни оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, које доносимо у целости.

Ha основу члана 22. став 6. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21-у даљем тексту: Правилник) објављује се оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

 1. Предмет расподеле су 15 расположивих неуређених стана, no местима и структури према следећем:
 2. У Београду три једнособна и пет двособних станова. У Књажевцу (гарнизон Зајечар) једна гарсоњера. У Крагујевцу (гарнизон Крагујевац) један двособан. У Лесковцу (гарнизон Лесковац) једна гарсоњера. У Сомбору један трособан. У Српском Итебеју (гарнизон Зрењанин) један двособан. У Сурдулици (гарнизон Врање) једна гарсоњера. У Трстенику (гарнизон Крушевац) један једнособан.

Неуређен стан je стан у којем нису изведени радови инвестиционог и текућег одржавања према пропису којим се уређује начин коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда. Неуређени стан се предаје закупцу у виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без могућности на умањење износа закупнине no истом основу. Лице коме се стан додели не може стећи право својине no основу уложених средстава у инвестиционо одржавање неуређеног стана.

 1. Лице које се пријављује на Јавни оглас треба да испуњава следеће критеријуме: - Основни критеријуми:

1)   да има поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређено време напрописаном обрасцу са пратећом документацијом,

2)   да има право на решавање стамбеног питања доделом стана у закуп на неодређено време no одредбама Правилника и

3)              да je лице без стана или да je лице које користи неодговарајући стан у закуп на неодређено време из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије

 

-  Посебни критеријуми:

1)  да je лице својом изјавом дало сагласност да стамбено питање коначно решавадоделом неуређеног стана у закуп на неодређено време,

 • да je лице својом изјавом дало сагласност да му се додељени неуређен стан преда у виђеном стању и
 • да je лице својом изјавом дало сагласност да нема право на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и текуће одржавање стана, умањење износа закупнине no истом основу, као и да не могу стећи право својине no основу уложених средстава у инвестиционо одржавање неуређеног стана.

Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређен време, a стамбено питање жели да решава на овај начин, треба да до дана пресека стања, достави следећу документацију:

1) попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на неодређено време;

 • изјаву на обрасцу о прихватању коначног решавања стамбеног питања доделом неуређеног стана.
 • доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног бележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник, no следећем:

-    да ли je остварио право на поврат стана у бившим републикама СФРЈ,

 • признавање болести no налазу Више војно лекарске комисије у складу са Решењем о листи тешких и трајних болести („Службени војни лист" број 36/2015),
 • решење о утврђеном степену инвалидности или телесног оштећења надлежног органа ПИО,
 • уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства и

. - уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан-кућу за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не из катастра).

 1. Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру ће са заинтересованим лицима која се определе за овај начин коначног решавања стамбеног
  питања спровести поступак разгледања понуђених неуређених станова у периоду од
  27.03.2023. године до 06.04.2023. године, a према Прегледу неуређених станова са
  распоредом термина показивања заинтересованим лицима (Прилог број 1).

Разгледање станова обавља носилац права на решавање стамбеног питања или чланови његовог породичног домаћинства уколико je исти спречен, с тим да je обавезно њихово легитимисање увидом у војну легитимацију или личну карту, о чему ће лице из Војнограђевинског центра „Београд" водити евиденцију. Пожељно je да лица приликом доласка на разгледање стана, a која поседују решење/закључак стамбеног органа, исто дају на увид службеном лицу.

4.Лице може да се определи за доделу неуређеног стана припадајуће структуре noПравилнику, као и за мањи неуређени стан, с тим да запослени у Министарству одбране и Војсци Србије решавају стамбено питање у гарнизону односно месту службовања, a пензионисана лица и чланови породичног домаћинства погинулог или умрлог лица, у било којем гарнизону односно месту на територији Републике Србије.

 1. Запослено лице треба да достави писану изјаву оверену од стране надлежног старешине јединице - установе у којој je на служби (Прилог број 2), a пензионисано лице ичланови породичног домаћинства погинулог или умрлог лица изјаву оверену код јавногбележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник (Прилогброј 3).

Лице je у обавези да се у изјави определи за припадајућу структуру неуређеног стана или за искључиво једну структуру мањег стана од припадајућег, заокруживањем једне од понуђених опција: a) или б) са навођењем адреса станова рангираних у складу са израженом жељом. Станови ће се делити лицима искључиво према броју утврђених бодова и месту на јединственој ранг листи, a према редоследу изражених жеља за конкретну структуру стана. Лице може изразити жељу максимално за све станове у оквиру једне структуре и исте написати на полеђини изјаве. Стан који се не налази на листи жеља заинтересованог лица, биће додељен следећем лицу на ранг листи, које je изразило жељу за конкретан стан.

Лице je у обавези да заокружи и једну од опција: в) или г), које се односе на утврђено право на доделу стана у закуп на неодређено време, под условом да има поднет и прихваћен захтев.

Уколико има промена које утичу на обим и право на стан потребно je да се о насталим променама доставе валидни докази: да ли je остварио право на поврат стана у бившим републикама СФРЈ, признавање болести no налазу Више војно лекарске комисије у складу са Решењем о листи тешких и трајних болести („Службени војни лист" број 36/2015), решење о утврђеном степену инвалидности или телесног оштећења надлежног органа ПИО, уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства, уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан-кућу за носиоца права и чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не из катастра), најкасније до дана пресека стања.

Лице које нема утврђено право на доделу стана закључком/решењем, a има поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређено време није у обавези да заокружи опције в) или г), али je потребно да достави потребне доказе уколико je у међувремену дошло до промена које утичу на решавање стамбеног питања.

Лице које први пут подноси захтев за доделу стана no Правилнику, такође не заокружује опцију в) и г).

 1. Уколико лице до дана пресека стања не достави захтев за доделу стана у закуп на неодређено време no Правилнику, са свим потребним доказима, односно достави непотпуну, неоверену или неблаговремену изјаву за доделу неуређеног стана у закуп на неодређено време иста се неће се разматрати приликом расподеле предметних станова.
 2. Писане изјаве потребно je доставити Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе (Улица Немањина бр. 15, 11000 Београд) најкасније до дана 04.2023. године, који je одређен као дан пресека стања.
 3. По достављању изјава, a на основу решења о утврђеном праву и укупног броја бодова пo захтеву за доделу стана у закуп no Правилнику, стамбени орган извршиће рангирање на јединственој ранг листи реда првенства за доделу неуређеног стана, без доношења нових решења о утврђеном праву на доделу неуређеног стана у закуп на неодређено време. Стамбена комисија ће спровести поступак доделе у складу са Одлуком
  и Пословником о раду стамбене комисије.

Стамбена комисија ће донети коначно решење о додели неуређеног стана у закуп на неодређено време, након чега ће захтев лица за доделу стана у закуп на неодређено време no Правилнику, бити скинут са евиденције.

Стамбени интересенти који се определе за овај начин решавања стамбеног питања, имају право на подношење жалбе Стамбеној комисији на Преглед извода из донетих решења о додели неуређених станова у закуп на неодређено време, у року од 15 дана од дана започињања рока за жалбу који ће одредити Стамбена комисија након одржане седнице.

 1. Уколико лице коме je додељен неуређен стан, након закључења уговора о закупу
  неуређеног стана на неодређено време жели да исти откупи односно стекне у својину,
  захтев би се решавао под једнаким условима као и стан у закуп на неодређено време без
  умањења откупне цене no основу уложених средстава за уређење стана.
 2. Све информације у вези разгледања расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време могу се добити на телефоне: 011/6147-347 (локал 207 и 211) и 018/555-916 у Војнограђевинском центру Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, радним данима од 00 до 14.00 часова.
 3. Ближе информације у вези могућности решавања стамбеног питања путем доделе неуређеног стана у закуп на неодређено време могу се добити телефон: 011/3201-222 и 066/872-28-00 у Управи за традицију, стандард и ветеране, уторком и четвртком од 00 до 15.00 часова.
 4. У разматрање ће се узети само изјаве достављене у периоду од 03.2023. године до 18.04.2023 . године.

ПРЕГЛЕД НЕУРЕЂЕНИХ СТАНОВА СА РАСПОРЕДОМ ТЕРМИНА ПОКАЗИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

.1. Београд, једнособан, 37 кв. метара, Ул. 27. марта бр. 1 приземље, стан број 1, време разгледња 28.03. са почетком у 9,00 часова.

 1. Београд једнособан, 39 квм. Булевар Михајла Пупина бр. 93, спрат 5 стан број 20, разгледа се 03.04 са почетком у 9,00 часова
 2. Београд, једнособан, Јована Рајића бр. 5Е, спрат 2, стан број 5, време разгледања 31. 03. 2023 са почетком у 9,00 часова.ж
 3. Београд, двособни, 58 квм, Вељка Дугошевића бр. 18 до 22, приземље, стан Ц2, разгледа се 30.3.2023 са почеком у 9,00 часова.
 4. Београд, двособан, 62 квм, др Ивана Рибара бр. 73, високо приземље, стан број 1, разгледа се 03.04.2023 са почетком у 12,00 часова.
 5. Београд, двособан, 54 квм, Косовска број 3, спрат 3, стан број 8,7, разгледа се 29.03.2023.
 6. Београд, двособан, 39 квм, Светогорска број 15, спрат 3, стан број 8, време обиласка 28.03.2023, са почетком у 10,00 часова.
 7. Београд, двособан, 55 квм, Тошин бунар број 67, спрат 2, стан број 11, разгледа се 29.03.2023., са почетко0м у 10,000 часова.
 8. Књажевац, гарсоњера, 29 квм, Алијагићева бр ½, поткровље, стан број 8, разгледа се 6.4.2023., са почетком у 11,00 часова.
 9. Крагујевац, двособан стан, Николе пашића бр. 16 А, поткровље стан број 22, обилази се 27. 03. 2023, са почетком 10,30 часова.
 10. Лесковац, гарсоњера, Булевар ослобођења 71, 5. спрат, стан број 9, разгледа се 31. 03. 2023, са почеком у 10,00 часова.
 11. Сомбор, трособан стан, 96 квм, Подгоричка број 5, поткровље, стан бр. 10, разгледа се 04. 04. 2023. са почетком у 11,00 часова.
 12. Српски Итебеј, двособан, 42 квм, Милоша Црњанског бр. 8, приземље, , стан бр. 2, разгледа се 05. 04. 2023. са почетком у 11,00.
 13. Сурдулица, гарсоњера, 22,4 квм, Крања Петра Првог, број 1, 2. спрат, стан бр. 7, разгледа се 03.2023, са почетком у 11,00 часова.
 14. Трстеник, једнособан, 43,61 квм, Обилићева бр. 9, 5. спрат, стан бр. 28, разгледа се 05.04.2023, са почеком у 11,00 часова.

 

Образац изјаве за пензионисана војна лица упућен је општинским и гардским организацијама УВПС.